statut

Cena Josefa Balvína - statut soutěže

Preambule


Cenu Josefa Balvína (CJB) uděluje Pražský divadelní festival německého jazyka (PDFNJ) tvůrcům nejlepší inscenace vycházející
z původně německy psaného textu, která vznikla na území České republiky v dané sezóně (v časovém intervalu od 1. června do 31. května).
CJB je pojmenována po významném znalci německého divadla a brilantním překladateli německého dramatu a literatury Josefu Balvínovi, který se od roku 1998 významně podílel na utváření dramaturgie festivalu.
Cílem soutěže je podpořit umělecky kvalitní inscenace německy píšících autorů na českých scénách, přispět ke zvýšení povědomí
o českém divadle v německy mluvících zemích a vystavit vítěznou inscenaci přímé konfrontaci s vybranými inscenačními počiny
německy mluvících zemí.

Statut


I. Přihlášky a nominace

 1. Do soutěže o CJB může každý profesionální divadelní subjekt přihlásit svou produkci, která vyhovuje vymezení v preambuli statutu. Nominovat inscenaci může také člen poroty nebo ředitelka PDFNJ.
 2. Přihlásit inscenaci je možné prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách festivalu PDFNJ, nebo na stránkách Divadelních novin (i-DN). Přihlášku se všemi náležitostmi je možné zaslat i jiným vhodným způsobem (mailem, dopisem apod.)
  na adresu Divadelních novin.
 3. Přihláška musí obsahovat: název divadla a jeho sídlo, jména autora (autorů) inscenovaného textu (včetně autora případné předlohy, dramatizátorů nebo upravovatelů), název inscenace, kompletní inscenační tým, datum a místo premiéry, a termíny repríz. Přílohou přihlášky musí být libovolně pořízená videonahrávka inscenace.*

 
II. Průběh soutěže

 1. CJB vyhlašuje každoročně vedení PDFNJ v tisku a na webových stránkách festivalu a Divadelních novin.
 2. Přijímají se přihlášky podané do 31.5.
 3. Porota do 20. června vybere vítěznou inscenaci a navrhne ji k ocenění vedení PDFNJ.
 4. Vedení PDFNJ vyhlásí vítěznou inscenaci do 30. června. Cenu předají zástupci festivalu a poroty na jevišti
  při uvedení vítězné inscenace v rámci programu festivalu.
 5. Veškeré dotazy lze směřovat na předsedu poroty.


III. Porota

 1. Výběr inscenace na udělení CJB delegovalo vedení PDFNJ na redakci Divadelních novin.
 2. V ročníku 2017/2018 tvoří porotu: Josef Herman (šéfredaktor DN a předseda poroty), Lenka Dombrovská (redaktorka DN),
  Vladimír Hulec (redaktor DN), Jan Kerbr a Lenka Šaldová (pravidelní přispěvatelé DN).
 3. Porota se schází podle potřeby. O návrhu vítězné inscenace rozhodne na zasedání po uzávěrce přihlášek tak,
  aby splnila harmonogram dle čl. II./3.
 4. Porota rozhoduje v diskusi dosažením konsensu, v případě potřeby hlasováním.
  V případě definitivní rovnosti hlasů rozhodne předseda poroty.

* Pozn: Pokud inscenace ještě neměla premiéru, dodejte záznam porotě CJB co nejdříve po jeho pořízení.Porota v letech 2012-2016: Eva Langšádlová, Marie Reslová, Tomáš Stanislavčík, Dora Viceniková

Porota v letech 2002 - 2011
: Radmila Hrdinová, Jana Machalická, Zdeněk A. Tichý, Milan Uhde